Có thể hạ cấp chương trình cơ sở của bộ định...

Khi nói đến bo mạch chủ, nhiều nhà sản xuất bo mạch chủ sẽ công khai tuyên bố rất rõ ràng (thường là ngay...